Menu

Pho, Soupe

Phở tái

€ 9.90

Phở tái chín

€ 9.90

Phở tái chín bò viên

€ 9.90

Phở Bò đặc biệt

€ 10.50

Phở Gà đặc biệt

€ 9.90

Bún Bò Huế

€ 10.90

Mì quã ng thậ p cẩ m

€ 12.90

Mì hoành thánh

€ 10.90

Mì heo quay khô

€ 9.90

Mì vịt q uay khô

€ 9.90

Mì heo quay

€ 9.90

Mì vịt q uay

€ 9.90

Bánh canh

€ 10.90

Phở bò entrecote

€ 12.90

Phở sate

€ 10.90

Phở sate tôm

$

Mì khô đặc biệt

€ 10.50

Mì đặc biệt

€ 9.90

Hủ tiếu khô đặc biệt

€ 10.50

Hủ tiếu đặt biệt

€ 9.90

Phở tái chín gàu

€ 9.90